MEET OUR
ALUMNI

Conno
Christou
Avocarrot
Dimitris
Dimitriadis
Brainbox
Michalis
Gkontas
Forky
George
Makkoulis
Avocarrot
Alex
Maniatopoulos
Yodiwo
Manolis
Marsellos
Insurance Market
Sotirios
Papantonopoulos
Insurance Market
Petros
Pitsilis
Forky
George
Voulgaroudis
Brainbox